Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 Dit zijn de Algemene Voorwaarden en procedures zoals deze gelden voor alle bestellingen voor producten en diensten van queueup B.V.. Verder worden hieronder ook de dienst specifieke voorwaarden vermeld voor de verkoop door queueup B.V. van toegangskaarten, vouchers en andere soortgelijke bewijzen die toegang geven tot faciliteiten en/of diensten van derden zoals toegang tot pretparken, dierentuinen en concerten enz. (hierna de Tickets). Daarnaast gelden de actie voorwaarden van ing.qup.eu.   

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de Ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De Overeenkomst

Artikel   6 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   7 - De prijs

Artikel   8 - Nakoming en garantie

Artikel   9 - Levering en uitvoering

Artikel 10 - Verbod op doorlevering en voorkoming van fraude

Artikel 11 %u2013Betaling

Artikel 12 %u2013Beperking van aansprakelijkheid

Artikel 13 - Overmacht

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende voorwaarden Aanbieder

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Aanbieder: de natuurlijk of rechtspersoon die de op het Ticket vermelde toegang tot diensten en/of faciliteiten zal leveren;

2.     Bezoekgarantie: hiermee wordt de mogelijkheid geboden om onder de daarvoor geldende voorwaarden de datum van jouw Ticket te veranderen;

3.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.     Duurovereenkomst: een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van Tickets gedurende een bepaalde periode;

5.     Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen email - dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem of haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

7.     Ondernemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: queueup B.V., gevestigd aan %u2019s-Gravenhekje 1a, 1011 TG te Amsterdam die Tickets op afstand aan Consumenten aanbiedt;

8.     Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij de Consument Tickets verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze Tickets door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en de Ondernemer;

9.     Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Tickets, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van ??n of meer technieken voor communicatie op afstand;

10.  Techniek voor communicatie op afstand: de Website wordt gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

11.  Tickets: de door Ondernemer, namens Aanbieder, aangeboden toegangskaarten, vouchers en andere soortgelijke bewijzen die toegang geven tot faciliteiten en/of diensten van de Aanbieder zoals toegang tot pretparken, dierentuinen, concerten enz.;

12.  Website: de website van ing.qup.eu (onderdeel van de ING Rentepuntenwinkel).

 

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer
Naam Ondernemer: queueup B.V.
handelend onder de naam/namen: queueup (qup)

 • Vestigingsadres:
  's-Gravenhekje 1a
  1011 TG Amsterdam
   
 • Telefoonnummer:085-888 63 55
  Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 22:00 uur
  Zaterdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
  Zondag van 09:00 uur tot 12:00 uur
   
 • Emailadres: ing@qup.eu
   
 • Kvk-nummer: 34247004 en btw-identificatienummer: NL815654960B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling van alle Tickets van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen.

2.    Ondernemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Als Ondernemer dat doet zullen de nieuwe voorwaarden worden geplaatst op de Website.

3.    De Overeenkomst wordt elektronisch op afstand gesloten. Voordat de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld. Dit gebeurt op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

4.    Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, staat dit in het aanbod opgenomen. In dit geval is het derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem of haar het meest gunstig is.

5.    Als ??n van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, nietig, vernietigbaar of ongeldig blijkt te zijn, dan wordt die bepaling vervangen door een geldige bepaling die de strekking van de niet geldige bepaling zoveel mogelijk benaderd. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en Overeenkomst blijven dan gewoon geldig.      

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.    Het aanbod dat de Ondernemer enkel zelf aanbiedt is de mogelijkheid om  Tickets via de website van Ondernemer te bestellen. De Tickets geven u aanspraak op de betreffende toegang en/of diensten van de Aanbieder.

2.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Tickets. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Tickets. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

4.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De Overeenkomst

1.    De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.    Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

3.    De Ondernemer zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data, zorgt voor een veilige web omgeving en neemt passende veiligheidsmaatregelen in acht voor elektronisch betalen.

4.    De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

Bestellingen voor Tickets kunnen niet worden geannuleerd en geleverde Tickets worden niet retourgenomen. Bij het plaatsen van een bestelling ga je een Overeenkomst aan met betrekking tot een vrijetijdsbesteding, waarvoor een bepaalde datum of periode van uitvoering geldig is. Het algemene herroepingsrecht dat geldt voor via internet bestelde producten is daarom uitdrukkelijk niet van toepassing op Tickets. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief en de Overeenkomst kan daarom niet geannuleerd worden. In geval van reclamaties ivm gebreken aan de diensten van de betreffende Aanbieder dient u zich te wenden tot de betreffende Aanbieder.

 

Artikel 7 - De prijs

1.    Alle prijzen en aanbiedingen zijn geldig tot publicatie van een nieuwe prijs of tot het moment van verwijdering van de aanbieding van de Website, tenzij voor een bepaalde prijs of actie een geldigheidsperiode is afgegeven en behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven. Uiteraard blijft de prijs die vermeld werd op het moment van bestellen geldig voor alle geplaatste bestellingen. Voor alle prijzen en aanbiedingen geldt dat deze geldig zijn zolang de voorraad strekt.

2.    Als voor een combinatie van Tickets een bepaalde prijs wordt aangegeven dan kan de klant niet een onderdeel uit het samengestelde pakket apart bestellen tegen de vermeldde deelprijs of voor een proportioneel deel van de aangegeven totaalprijs.

3.    De in het aanbod van Tickets genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 8 - Nakoming overeenkomst en garantie

1.    De Ondernemer staat er voor in dat de Tickets voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.    Als extra service biedt de Ondernemer Bezoekgarantie, hiermee wordt de mogelijkheid geboden om bij een geldige reden de datum van jouw Tickets te veranderen. De Bezoekgarantie kan aangeschaft worden tijdens het bestelproces. E?n Bezoekgarantie is geldig voor ??n Ticket. Let op: Je kan alleen wijzigen naar een datum waarop de Ticket prijs hetzelfde of lager is. Hieronder staan de Bezoekgarantievoorwaarden, de geldige redenen voor de annulering van Ticket(s) met bezoekgarantie:

a.    een officieel weeralarm dat uitgegeven wordt door het KNMI met code oranje of rood (www.knmi.nl);

b.    landelijke staking van het openbaar vervoer (www.9292ov.nl);

c.    een ongeval, ziekte of overlijden van: 
%u2022    degene die geboekt heeft,
%u2022    zijn bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad,
%u2022    zijn huisgenoten;

d.    het optreden van complicaties tijdens zwangerschap van bezoeker, diens echtgenote of degene waarmee bezoeker samenwoont;

e.    een van buiten komend voorval, waardoor het eigendom, de woning of bedrijf van degene die heeft geboekt ernstige schade oploopt of ondervindt, zodat hij of zij ter plaatse aanwezig moet zijn;

f.      diefstal, verduistering of vermissing dan wel total-loss schade aan het voor de reis naar de deelnemende organisatie te gebruiken vervoermiddel (exclusief huurauto`s).

3.    Een door de Ondernemer of diens toeleverancier verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

4.    Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer of diens toeleverancier waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

1.    De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Tickets.

2.    Tickets worden geleverd in de vorm van een elektronisch email met in de bijlage Ticket(s) met een unieke barcode welke je zelf moet printen, met uitzondering van enkele Theater Tickets welke per post worden verzonden. De barcode zal slechts eenmaal toegang geven, bewaar deze dus zorgvuldig en geef geen kopie?n aan derden. Alleen goed leesbaar uitgeprinte en onbeschadigde Tickets met leesbare barcode zijn geldig en geven toegang. Indien het voor een Aanbieder mogelijk is gebruik te maken van het mobiel scannen van een barcode staat dit op het Ticket vermeld. De Consument is zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van het mobiel scannen van de barcode.

3.    Het Ticket kan bij de op het Ticket aangegeven Aanbieder ingeleverd worden onder de voorwaarden zoals vermeld op het Ticket. Het Ticket moet gebruikt worden binnen de op het Ticket vermelde datum of termijn. Indien geen termijn/datum op het Ticket is vermeld geldt de Verzilverperiode als de uiterlijke bezoekersdatum. 

4.    De Consument is zelf verantwoordelijk voor het inleveren ven een leesbaar Ticket bij de betreffende Aanbieder. Indien het Ticket niet leesbaar is, de Barcode op de Ticket niet overeenkomt met de controlelijst, of het Ticket niet getoond kan worden heeft de Aanbieder het recht geen toegang te verlenen voor zijn/haar faciliteiten en/of diensten. De Ondernemer is degene die de geldigheid uiteindelijk beoordeeld.       

5.    Als plaats van levering geldt het (email)adres dat de Consument aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

6.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

7.    Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

8.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van Tickets berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 %u2013 Verbod op doorlevering en voorkoming van fraude

1.    Tickets worden persoonlijk aan de Consument verkocht en zijn niet overdraagbaar of doorverkoopbaar door de Consument aan derden, tenzij de voorwaarden van de betreffende Aanbieder dit expliciet toestaan. Consument mag Tickets ook niet gebruiken om deze weg te geven ter promotie van eigen producten of diensten. De Aanbieder heeft het recht Tickets waarvan het redelijke vermoeden bestaat dat deze zonder toestemming van Aanbieder zijn doorverkocht of overgedragen te blokkeren waardoor deze niet langer recht geven op de betreffende toegang of diensten.

2.    De Consument is er voor verantwoordelijk om de benodigde gegevens voor de bestelling, verkoop en levering van de Tickets volledig en correct aan te leveren. Als verkeerde of incomplete gegevens worden aangeleverd kunnen Ondernemer en/of de Aanbieder de betreffende Tickets weigeren te leveren en/of toegang tot de betreffende locatie en/of diensten weigeren. Bij het redelijk vermoeden van fraude of misbruik hebben Ondernemer en de betreffende Aanbieder het recht de betreffende Tickets in te trekken of te blokkeren. 

 

Artikel 11 - Betaling

De bestelling is pas definitief als de betaling van het verschuldigde bedrag is voldaan. 

 

Artikel 12 %u2013 Beperking van aansprakelijkheid

1.    De Tickets geven u een aanspraak op de betreffende toegang en/of diensten ten opzichte van de betreffende Aanbieder daarvan. Ondernemer is geen partij bij de overeenkomst voor de levering van deze toegang en/of diensten die door de bestelling van een Ticket tussen u en de betreffende Aanbieder ontstaat. Ondernemer is voor de levering van deze toegang en/of diensten en voor (wijzigingen in) faciliteiten bij een betreffende Aanbieder dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk.  

2.    Ondernemer heeft redelijke zorg betracht om zeker te stellen dat de informatie op de Website juist en volledig is. Deze is samengesteld uit informatie verstrekt door derden en Ondernemer publiceert deze te goeder trouw. Ondernemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor i) onjuiste, onvolledige en ontbrekende informatie en/of schrijffouten op deze Website; ii) schade voortvloeiende uit of verband houdende met wijzigingen in de op de Website getoonde informatie en/of  veroorzaakt door een onrechtmatig gebruik van deze Website door derden of anderszins; iii) schade voortvloeiende uit of verband houdende met de al dan niet toegang tot, of het al dan niet gebruiken van, deze Website of het al dan niet gebruiken van de daarop gepubliceerde informatie; en iv) indirecte, incidentele, of gevolgschade (met inbegrip van winstderving of verlies van goodwill).

3.    Ondernemer is voorts niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor websites van derden, met inbegrip van Aanbieder, waarnaar links en verwijzingen staan op de Website. Het gebruik van die andere websites kan zijn onderworpen aan andere of aanvullende voorwaarden.

Artikel 13 %u2013 Overmacht

1.    Ondernemer en Aanbieder zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan hen toe te rekenen is, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.    Mocht een Ticket niet gebruikt kunnen worden bij een Aanbieder, door een omstandigheid die geheel niet aan Ondernemer is toe te rekenen en heeft Ondernemer het door jouw betaalde bedrag reeds doorbetaald aan de Aanbieder dan kun je bij Ondernemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het door jouw betaalde bedrag. Deze omstandigheid doet zich bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, voor bij het intrekken van een vergunning van de Aanbieder of het staken van bedrijfsactiviteiten door een faillissement van de Aanbieder.

 

Artikel 14 %u2013 Klachtenregeling

1.    Indien je een klacht hebt over de diensten van Ondernemer, dan kun je  contact met ons opnemen. Je kan als volgt jouw klacht aan ons kenbaar maken: 

 

Email: ing@qup.eu

Telefoon: 085-888 63 55

 

2.    Wij streven er naar binnen 7 dagen een eerste reactie op iedere klacht te geven. Indien een significant langere periode nodig is om een inhoudelijke reactie te geven dan geven wij dit zo spoedig mogelijk na ontvangst van jouw klacht aan.

3.    Voor klachten over de betreffende toegang van de door de Aanbieder aangeboden faciliteiten en/of diensten dien je je te wenden tot de betreffende Aanbieder.

4.    Voor vragen kun je contact opnemen met Ondernemer:

queueup

's Gravenhekje 1a
1011 TG Amsterdam

T: 085-888 63 55
E:
ing@qup.eu

 

Op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 22:00 uur, op zaterdag van 09:00 - 17:00 uur en op zondag van 09:00 - 12:00 uur. 

 

4.    Wij slaan jouw bestelgegevens en daarmee de met jou gesloten contracten op. Je kunt een kopie van de door ons opgeslagen bestelgegevens inzien door een email te zenden met een verzoek om een kopie van jouw bestelgegevens naar: ing@qup.eu.

 

Artikel 15 - Geschillen

1.    Als we er samen bij een klacht niet uitkomen, willen wij je wijzen op jouw recht om een klacht voor te leggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.

2.    Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende voorwaarden Aanbieder

Op het gebruik van de door de Aanbieder aangeboden toegang en diensten zijn de voorwaarden van de betreffende Aanbieder van toepassing. Deze kunnen bij de betreffende Aanbieder worden opgevraagd. Op verzoek kan Ondernemer jou daarbij van dienst zijn, neem daarvoor contact op door een email te sturen naar klantenservice@qup.eu.

 

In ieder geval gelden standaard de volgende voorwaarden bij het gebruik van de diensten en toegang tot de locaties van de Aanbieder, tenzij anders aangegeven door de betreffende Aanbieder:

 

?      Het is verboden de volgende zaken mee te nemen en te gebruiken op locaties van de Aanbieder: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende drank, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp.

?      De Aanbieder kan als voorwaarde voor toegang de bezoeker fouilleren. Weigering hieraan mee te werken geeft de Aanbieder het recht de toegang te weigeren zonder recht op restitutie. 

?      Indien het Ticket toegang geeft voor een gebeurtenis met een bepaalde starttijd, dan kan toegang bij te late aankomst worden geweigerd of enkel op bepaalde tijdstippen (bijvoorbeeld tijdens pauzes) worden toegestaan door de Aanbieder.

?      Consument met een Ticket is zelf verantwoordelijk voor het via de website van de Aanbieder controleren of er geen annulering of wijziging in de toegangstijd of datum heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het vertrekken naar de Aanbieder. 

?      Consument heeft geen mogelijkheid tot het wisselen van bezoekdatum na het voldoen van de betaling en de unieke barcode is toegekend. Deze mogelijkheid wordt onder voorwaarden wel geboden wanneer de Consument bij de aanschaf van haar Tickets een Bezoekgarantie heeft afgesloten.