Disclaimer en privacy statement

PRIVACY STATEMENT

ing.qup.eu

Via de website ing.qup.eu (hierna: de “Website”) verzamelen ING Bank N.V. en queueup persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). In dit Privacy Statement wordt beschreven welke Informatie ING Bank N.V.  en queueup over de bezoekers van de Website verzamelen en voor welke doelen deze Informatie wordt gebruikt. 

1. Wie is ING Bank N.V.? 
ING Bank N.V. (“ING”) is een financiële instelling die in het kader van een loyaliteitsprogramma een “product” aan haar particuliere klanten aanbiedt onder de naam “ING Punten”. Voor de punten die gebruikt worden voor, maar niet beperkt tot, dierentuinen en attractieparken, verzorgt queueup de afhandeling en levering van de bestelde tickets.   

ING Bank N.V. 
KvK 33031431 0000
Bijlmerplein 880
1102 MG Amsterdam

2. Wie is queueup?
Queueup.nl B.V. (“queueup”) ontwikkelt en implementeert hoogkwalitatieve verkoop- en loyaliteitspromoties voor Nederlandse en internationale retailers en dienstaanbieders in samenwerking met aanbieders van vrijetijdsactiviteiten. 

Queueup is verantwoordelijk voor het bestelplatform en de afhandeling van de bestellingen die je via de Website plaatst.

queueup B.V.
KvK 34247004
’s-Gravenhekje 1a
1011 TG Amsterdam 

3. Welke Informatie wordt via de Website verzameld?
Via de Website worden de volgende persoonsgegeven van jou verzameld:
Aanhef, voor- en achternaam: wij vinden het fijn als we jou op de juiste manier kunnen aanspreken en zo kunnen we ook controleren of jij degene bent die deelneemt aan een dagje uit.
E-mailadres: Op dit opgegeven e-mailadres ontvang je het e-ticket van de door jou gemaakte bestelling en berichtgeving over je bestelling. Deze berichten worden verstuurd door queueup. Queueup mailt jou onze reactie als je een vraag hebt gesteld of je mening hebt gegeven. 
Telefoonnummer: als er onverhoopt iets met jouw bestelling aan de hand is neemt queueup hierover contact met je op, daarom kan je je telefoonnummer geven. Je telefoonnummer wordt niet doorgegeven aan derden en ook niet gebruikt voor marketing doeleinden. 
Adres: voor de bezorging van een aantal specifieke tijdschriften is je adres nodig. Als je zo’n tijdschrift bestelt zal queueup jouw adres opvragen zodat het tijdschrift naar jou opgestuurd kan worden. 
Betaalgegevens: voor het uitvoeren van de betaling van jouw bestelling wordt je manier van betalen en de naam van je bank opgeslagen. Een onafhankelijke derde partij verwerkt in een beveiligde omgeving je financiële gegevens om de betaling uit te voeren. Deze partij voldoet aan de vereiste die nodig zijn voor het ontvangen en uitvoeren van online betalingen. 
Uitje gegevens: om te zorgen dat je het juiste aantal tickets voor de juiste prijs voor jouw uitje ontvangt, wordt er opgeslagen hoeveel tickets je voor welke dag tegen welke prijs besteld hebt. 
IP-adres: wij slaan jouw IP-adres op om eventuele problemen te voorkomen en misbruik tegen te gaan. 
Voor welke doeleinden wij de Informatie verder gebruiken wordt hieronder toegelicht. 


4. Op basis van welke grondslag verzamelt queueup jouw Informatie?
Om jouw Informatie te mogen verwerken moet de verwerking gebaseerd worden op één van de grondslagen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Queueup verwerkt jouw Informatie als jij daar toestemming voor hebt gegeven, of omdat de verwerking mogelijk is voor het tot stand komen van de overeenkomst. De overeenkomst betekent hier het bestellen van kaartjes via de Website. Daarnaast vinden er ook verwerkingen plaats op basis van het gerechtvaardigd belang van queueup, bijvoorbeeld de verwerkingen voor marketingdoeleinden. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven wat voor queueup de grondslag is. 

5. Met wie deelt queueup jouw persoonsgegevens?
Queueup verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Queueup kan je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit nodig is voor het afronden van de bestelling, je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit verplicht is vanuit de AVG. Queueup verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van queueup. 

6. Contact 
Als je contact opneemt met de klantenservice van ing.qup.eu, omdat je vragen of klachten hebt over de Website, je bestelling of het gebruik van jouw informatie zal queueup jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Queueup kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. 

De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van queueup, namelijk het belang om jou als klant efficiënt te kunnen bedienen en de klantenservice van queueup te optimaliseren. De verstrekte Informatie wordt tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit Privacy Statement vermelde doeleinden. 

Deze voorwaarden gelden ook als je bij queueup een verzoek doet om inzage in de Informatie die queueup over jou opslaat of als jij queueup verzoekt bepaalde Informatie te wijzigen of te verwijderen. In paragraaf 13 staat meer informatie over de manier waarop deze verzoeken kunnen worden ingediend.

7. Bestellingen 
De bestelling voor bepaalde producten en/of diensten gebeurt via de Website. De gegevens die je in het kader van de bestelling via de Website verstrekt, worden primair gebruikt voor het afhandelen van de bestelling. Deze gegevens worden, met uitzondering van het bepaalde onder paragrafen 5 en 6, alleen gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en je bestelling, en niet voor andere doeleinden. Voor de verwerking van jouw Informatie in het kader van je bestelling is queueup de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en betreft de grondslag uitvoering overeenkomst.

Indien dit nodig is voor het afronden van de bestelling, kan queueup de gegevens die je in het kader van de bestelling verstrekt aan derden verstrekken. 

8. Wordt er gebruik gemaakt van profiling? 
Er wordt geen gebruik gemaakt van profiling technieken. 

9. Cookies 
Om de Website goed te laten werken wordt gebruikt gemaakt van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Zo onthouden functionele cookies bijvoorbeeld de producten die je in het winkelwagentje plaatst en informatie die je in (bestel)formulieren opneemt. Tevens zorgen deze cookies er voor dat je via de Website betalingen kunt verrichten. Het is niet mogelijk dat je je afmeldt voor functionele cookies.

10. Bewaren van Informatie 
Queueup zullen Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen. 

11. Bestelplatform 
Wanneer jij op de Website een bestelling plaatst, maak je daarvoor gebruik van het bestelplatform van queueup. De overeenkomst tot het aanschaffen van producten en/of diensten via de Website wordt ook met queueup gesloten. ING heeft geen zeggenschap over het platform en/of de diensten van queueup of van enige andere derden waarnaar wordt gelinkt op de Website. ING accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden. 

12. Bescherming van jouw Informatie 
Queueup hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Queueup heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Als je meer wilt weten over de getroffen maatregelen kan je daarover contact met ons opnemen.

13. Wat zijn je rechten? 
Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het Privacy Statement wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten kunt inroepen.

Als je wilt weten welke Informatie queueup over je verzamelt, kun je ing.qup.eu vragen om een overzicht te sturen van deze Informatie. Dit verzoek kan ingediend worden door een mail te sturen naar de klantendienst van queueup: ing@qup.eu.

Reactie
We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op je verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we je hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen. Om er zeker van te zijn dat de Informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken. 


Als je op grond van het overzicht Informatie wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen, beperkt wil laten gebruiken of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. Onder bepaalde omstandigheden, heb je daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij jouw gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Ook kun je het recht om een verzoek tot dataportabiliteit indienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen. Queueup zal ook binnen vier (4) weken op deze verzoeken reageren. Indien queueup besluit jouw verzoek niet uit te voeren, zal queueup aangeven waarom zij dat niet zal doen.
We wijzen je er op dat je, in het geval wij een verzoek van je afwijzen, het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van jouw Informatie. Wanneer je aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal queueup je opnemen in een daartoe strekkend bestand en wordt jouw Informatie niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen door een email te sturen naar de queueup klantendienst.

14. Wijzigingen in dit Privacy Statement 
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website. De laatste versie van het Privacy Statement is van 17 mei 2018. 

15. Vragen? 
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je ons een email sturen via: ing@qup.eu. 
Heb je een klacht over het gebruik van je Informatie en kom je er met queueup niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.